Kattenoppas Alkmaar

Voor alle zorg en liefde

Algemene Voorwaarden

Kattenoppas Alkmaar garandeert een goede verzorging van uw kat(ten) en eventueel andere kleine huisdieren tijdens uw afwezigheid. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die Kattenoppas Alkmaar hanteert. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Kattenoppas Alkmaar.

Artikel 1 Definities
1.1 Opdrachtnemer: Kattenoppas Alkmaar.
1.2 Opdrachtgever: katteneigenaar (en eigenaar van de overige aanwezige kleine huisdieren) die de overeenkomst aangaat met Kattenoppas Alkmaar.
1.3 Overeenkomst: De overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtnemer verplicht zich hiermee de dieren te verzorgen voor de overeengekomen tijdsduur.
1.4 De te verzorgen dieren: de dieren waarvoor de opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever zorgt.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Op de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij hier nadrukkelijk van is afgeweken. Alleen een schriftelijk verzoek aan Kattenoppas Alkmaar, met een schriftelijke bevestiging dat Kattenoppas Alkmaar hiermee instemt, kan leiden tot een afwijking van de algemene voorwaarden. Dit tast de overige bepalingen niet aan.
2.2 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te allen tijden zonder opgaaf van reden de algemene voorwaarden, website en tarieven te kunnen wijzigen. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever op de hoogte van wijzigingen via de website.

Artikel 3 Rechten en plichten van de opdrachtgever
3.1 Opdrachtgever verklaart gegevens naar waarheid te verstrekken of in te vullen.
3.2 Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet vermelden of verkeerd vermelden van noodzakelijke informatie.
3.3 Opdrachtgever zorgt voor voldoende kattenbakvulling, eten en indien van toepassing medicijnen. Als dit niet het geval is, haalt Kattenoppas Alkmaar bij, en worden de kosten doorberekend.
3.4 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar het te verzorgen dier waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.
3.5 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de op te passen huisdieren volledig en op tijd zijn geënt. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met de opdrachtnemer.
3.6 Opdrachtgever zorgt ervoor dat huisdieren vrij zijn van ongedierte als vlooien en teken. Dit is een absolute must. Huisdieren moeten voorafgaand aan de oppasperiode ontvlood en ontwormd zijn.
3.7. Kattenoppas Alkmaar is niet aansprakelijk voor besmetting van uw huisdier met vlooien en/of wormen.
3.8 De opdrachtgever –indien woonachtig in de betaalde parkeerzone, zorgt ervoor dat er een parkeerkaart aanwezig is. Indien deze er niet is, worden parkeerkosten doorberekend aan de opdrachtgever.
3.9 De opdrachtgever is –bij het afzeggen van een mondelinge/schriftelijke vastgestelde oppasperiode dan wel een gedeelte van deze oppasperiode- geen annuleringskosten verschuldigd indien de annulering 14 dagen of meer voorafgaand aan de oppasperiode is gemeld bij opdrachtgever, uitgezonderd aantoonbare overmacht als ongevallen, ziekte, sterfte, rampen, calamiteiten geldt het volgende: Bij annulering tussen de 14de dag en 7de voor de aanvang van de betreffende oppasperiode wordt er 50% van het bedrag van afgesproken gereserveerde oppasperiode in rekening gebracht. Bij annulering tussen de 7de dag en 24 uur voor de aanvang van de betreffende oppasperiode wordt er 75% van het bedrag van afgesproken gereserveerde oppasperiode in rekening gebracht. Bij annuleringen van minder dan 24 uur voor aanvang van de overeengekomen oppasperiode wordt het geldende tarief over de gehele oppasperiode in rekening gebracht. 3.10. Op feestdagen berekenen wij een extra toeslag van € 2, - extra per bezoek.

Artikel 4 Rechten en plichten van de opdrachtnemer
4.1 Opdrachtnemer zal naar beste kunnen zorg dragen voor uw huisdier(en).
4.2 Opdrachtnemer kan zonder opgaaf van reden een oppasverzoek weigeren vooraf, tijdens of na afloop van het intakegesprek.
4.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het aanbod van oppasdiensten stop te kunnen zetten i.v.m. drukte, vakantie, ziekte, enzovoort. Dit geldt niet voor al gemaakt oppasafspraken.
4.4 Indien opdrachtnemer in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden niet in staat is op te passen, wordt er altijd voor een goede vervanging gezorgd.

Artikel 5 Privacy
5.1 Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de Kattenoppas Alkmaar en niet aan derden verstrekt. Hierop geldt de uitzondering van mogelijk de dierenarts en eventuele vervanging (zie artikel 4.4).
5.2 Uw sleutel wordt op een zodanig manier gelabeld dat ze niet naar uw huis herleidt kan worden.
5.3 Na verloop van de oppasperiode houdt de opdrachtnemer uw sleutel nog in bezit, voor het geval dat u vertraging oploopt. De oppas zal dan voor de katten (en kleine huisdieren) blijven zorgen totdat u terug bent. Deze kosten worden doorberekend. Wanneer u terug bent wordt een afspraak gemaakt waarbij de sleutel retour gegeven wordt.
5.4 Na afloop van de overeenkomst bewaart Kattenoppas Alkmaar uw gegevens, zodat er geen nieuw intakegesprek hoeft plaats te vinden bij een volgende overeenkomst.

Artikel 6 gezondheid
6.1 In geval van gezondheidsproblemen tijdens de overeenkomst, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor een dierenarts te raadplegen. Dit gebeurt waar mogelijk in overleg met opdrachtgever. Opdrachtnemer zal altijd proberen naar de dierenarts van de opdrachtgever te gaan. Indien dit niet mogelijk is, zal opdrachtnemer naar de eigen dierenarts gaan. In het geval van levensbedreigende situaties zal de opdrachtnemer altijd handelen in het belang van het dier.
6.2 In geval van overlijden of inslapen van het dier zal de opdrachtgever altijd eerst contact opnemen met de opdrachtgever, zodat er de mogelijkheid is voor begrafenis of crematie.
6.3. Gemaakte dierenartskosten worden doorberekend aan de opdrachtgever. Daarnaast geldt een extra tarief van € 15, - per bezoek aan de dierenarts. Dit tarief staat vermeld op onze website.

Artikel 7 Schade en aansprakelijkheid
7.1 De opdrachtgever is als eigenaar van de dieren volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor materiële en immateriële schade die de dieren van de opdrachtgever aanbrengen aan anderen of de eigendommen van anderen. Kattenoppas Alkmaar is dan ook in geen geval hiervoor aansprakelijk.
7.2 Opdrachtgever gaat de overeenkomst aan voor eigen risico.
7.3 Kattenoppas Alkmaar kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke ziekte of overlijden van de op te passen dieren.
7.4 Kattenoppas Alkmaar is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de opdrachtgever door oorzaak van de huisdieren, of in het geval van niet te voorkomen gebeurtenissen.
7.5 Kattenoppas Alkmaar is niet aansprakelijk wanneer er ingebroken wordt tijdens de overeenkomst. 7.5 Kattenoppas Alkmaar is niet aansprakelijk bij mogelijk ontsnappen van huisdieren, of wanneer huisdieren bij buiten laten niet terugkeren of overlijden.

Artikel 8 Betalingen
8.1 Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
8.2 De verschuldigde tarieven dienen contant betaald te worden bij overhandiging van de sleutel van de oppasperiode.

Artikel 9 Geschillen en toepasselijk recht
9.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd.
9.2 Op de opdrachtovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
9.3 Nietigheid op vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

Klik hier om de Algemene Voorwaarden te downloaden (.pdf)

Featured Katten